Fedora Guide

#2 First Configuration

🔅 فدورا و دیگر توزیع‌های گنولینوکس، از ساختار منظم با ویژگی‌های بسیار ظریف و دقیقی تشکیل شده‌اند، این ساختار شگفت‌انگیز به دلیل وجود هسته یا کرنلی متن‌باز به نام لینوکس در دل آنهاست که این هسته در کنار نرم‌افزارهای آزاد(پروژه گنو‍) با نام گنولینوکس خوانده می‌شود!

[Read More]